انواع کمپرسورهای فریونی

 

 

- DWM                         -کوپلند

- کریر                           - یورک

- ترین                           - بیتزر

- پرس کلد                    - دورین

- فراست کلد                 - ویلتر

- دانفوس

 

Scroll to Top